پیگیری سفارشات

برای پیگیری مرسوله پستی، ابتدا نام خود را در لیست زیر جستجو و پیدا کنید. سپس کد رهگیری مقابل نام خود را یادداشت و از طریق “سامانه رهگیری مرسولات پستی” اقدام به پیگیری فرمایید.

پست مرسوله

پیگیری سفارشات

برای پیگیری مرسوله پستی، ابتدا نام خانوادگی خود را در لیست زیر جستجو و پیدا کنید.

پست مرسوله

سپس کد رهگیری مقابل نام خود را یادداشت و از طریق “سامانه رهگیری مرسولات پستی” اقدام به پیگیری فرمایید.